Condiţii de înscriere

Secţiunea 1. Publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești

Program de finanţare a editurilor străine pentru publicarea de albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești menit să sporească interesul editurilor din străinătate pentru creaţiile româneşti de valoare.

Condiţii generale de eligibilitate

Pot solicita finanţare edituri şi instituţii culturale din străinătate care propun spre publicare albume sau cărţi dedicate culturii și civilizației românești ce se înscriu într-unul dintre domeniile patrimoniului cultural (istorie, filosofie, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, lingvistică etc.) sau monografii despre autori români .

Cheltuieli eligibile

Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, prelucrare imagine, copertă, corectură, hârtie, tipar etc.), fără ca valoarea totală solicitată să depăşească 20 000 EUR pentru albume sau 10 000 EUR pentru cărţi.

Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

ACORDAREA FINANȚĂRII

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

ICR va efectua plata către editură, într-o singură tranșă, după ce va primi din partea acesteia:

• un număr de exemplare din lucrarea publicată având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR, conform contractului de finanţare;

• facturi, documente bancare (extras de cont bancar) ce atestă efectuarea plăţii/plăților în perioada de valabilitate a contractului.

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.

Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si nu va putea depăși în nici un caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți.

PUBLISHING ROMANIA nu va finanţa:

• tiraje mai mici de 500 de exemplare;

• edituri care solicită finanţarea aceleiaşi lucrări în volume de sine stătătoare, în limbi diferite;

• reeditarea lucrărilor care au mai primit finanţare ICR;

• edituri care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate";

• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;

• lucrările care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;

• lucrările care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:

• relevanţa temei/subiectului ales, calitatea lucrării - 40 p.;

• reputaţia editurii (notorietatea la nivel naţional şi internaţional, experienţă) - 20 p.;

• planul de distribuţie şi strategia de promovare - 20 p.;

• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării și de tirajul propus - 20 p.

ATENŢIE: O editură nu poate propune spre finantare mai mult de 3 proiecte în cadrul aceleiasi sesiuni.

Termene-limită pentru depunerea candidaturii:

Pentru sesiunea din anul 2018, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie - 15 septembrie 2018 (data poștei).

ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea cărţii trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare. 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

• formularul de solicitare a finanţării, disponibil pe www.cennac.ro, semnat în original de către reprezentantul legal al editurii;

• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;

• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;

• prezentări ale autorilor implicaţi în realizarea proiectului editorial, în limba română sau engleză;

• un exemplar dintr-un album sau volum recent publicat;

• catalogul editurii.

Dosarele de candidatură complete se vor trimite prin poștă, pe adresa:

Institutul Cultural Român Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1 011824 Bucureşti ROMÂNIA, cu mențiunea „Pentru PUBLISHING ROMANIA”

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

Contact:

E-mail: publishingromania@icr.ro

www.cennac.ro

www.icr.ro

Condiţii finale:

Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/

Secţiunea 2. Editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii dedicate culturii și civilizației românești

Program de finanţare pentru editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii, dedicate culturii și civilizației românești, menit să sporească interesul pentru cultura română a publicaţiilor în limbi străine.

Condiţii generale de eligibilitate

Pot solicita finanţare revistele străine cu profil cultural, artistic și științific, precum şi reviste de studii româneşti din străinătate publicate în limbi străine.

Cheltuieli eligibile

Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi ale traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, copertă, corectură, hârtie, prelucrare imagini, tipar), fără ca valoarea totală a sumei solicitate să depăşească 8000 EUR.

Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte din totalul de 100 de puncte posibile.

ACORDAREA FINANȚĂRII

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

ICR va efectua plata către editor, într-o singură tranșă, după ce va primi din partea acestuia:

• un număr de exemplare din publicaţie, conform contractului, având menţionat pe pagina de copyright spijinul financiar acordat de ICR. În acest sens, editorul este rugat să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR, disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/;

• facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii/ plăților în perioada de valabilitate a contractului.

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editor înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.

Suma finală ce se va acorda editorului cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si nu va putea depăși în nici un caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți.

PUBLISHING ROMANIA nu va finanţa:

• suplimentele sau numerele speciale care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate";

• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;

• publicaţiile care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;

• publicaţiile care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:

• calitatea revistei (notorietatea/prestigiul publicaţiei la nivel naţional şi internaţional, experienţa publicaţiei, coerenţa şi pertinenţa editorială) - 30 p.;

• relevanţa conţinutului numărului special/suplimentului în ceea ce privește promovarea internațională a culturii române (calitatea temei/subiectului ales, calitatea conţinutului, valoarea autorilor) - 30 p.;

• planul de distribuţie şi strategia de promovare - 20 p.;

• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării și de tirajul publicației - 20 p.

Termene limită pentru candidatură:

Pentru sesiunea din anul 2018, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie - 15 septembrie 2018 (data poştei).

ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea lucrării trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

• formularul de solicitare a finaţării, disponibil pe www.cennac.ro, semnat în original de către reprezentantul legal al editurii;

• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;

• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;

• o prezentare a autorilor sau a echipei de autori, în limba engleză sau în limba română;

• CV-ul redactorului-şef;

• o listă cu temele numerelor speciale/suplimentelor publicate;

• exemplare din ultimele două numere ale revistei sau ale suplimentelor publicate.

Dosarele de candidatură complete se vor trimite prin poștă, pe adresa:

Institutul Cultural Român Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1 011824 Bucureşti ROMÂNIA, cu mențiunea „Pentru PUBLISHING ROMANIA”

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

Contact:

E-mail: publishingromania@icr.ro

www.cennac.ro

www.icr.ro

Condiţii finale:

Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR, în limita bugetului aprobat. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a lucrării. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/.

Mergi la inceput