Condiții de înscriere

Cheltuieli eligibile

 • Sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de editurile (private sau de stat) înregistrate în afara teritoriului statului român.

 • Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească însă suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

Acordarea finanţării:

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

ICR va efectua plata către editură, într-o singură tranșă, după ce va primi din partea acesteia:

 • un număr de exemplare din lucrarea publicată, stabilit conform contractului de finanţare, având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR, alături de sigla acestuia;

 • facturi, documente bancare (extrase de cont) ce atestă efectuarea plăţii/plăților în perioada de valabilitate a contractului (conform prevederilor contractuale).

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.

Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și nu va putea depăși în niciun caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți.

  • TPS nu va finanţa:

    • lucrări care nu aparţin autorilor români;

    • copyright;

    • cursuri universitare, volume colective care conţin texte susţinute la congrese sau conferinţe;

    • volume distribuite gratuit;

    • reviste sau ziare;

    • volume deja publicate la data formulării cererii de finanţare prin TPS;

    • ghiduri;

    • costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii.

                                Evaluarea cererilor de finantare va ţine cont de:

   • calitatea lucrării propuse (30 p.)

   • experienţa editurii, planul de distribuţie şi strategia de promovare (20 p.)

   • experienţa traducătorului (30 p.)

   • finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar operaţiunii şi de tirajul propus pentru editarea lucrării (20 p).

 ATENŢIE: O editură nu poate propune spre finanțare mai mult de 3 (trei) proiecte editoriale în cadrul aceleiași sesiuni de primire a candidaturilor.

Termene-limită pentru candidatură:

Pentru sesiunea «2019-2020», dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 noiembrie 2019 - 15 iulie 2020 (data poștei).

ATENŢIE:  Sesiunea vizează strict proiecte editoriale programate să apară în cursul anului 2021.

                                   Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

   • formularul de înscriere completat, disponibil pe www.cennac.ro, completat și semnat, în original, de către traducător(i) și de către reprezentantul legal al editurii;

   • bugetul estimativ al operaţiunii de editare care va include şi detalii privind investiţia editorului;

   • o ofertă de la tipografie - în cazul în care se doreşte o finanţare şi pentru costurile de editare;

   • planul de distribuție şi strategia de promovare a volumului propus;

   • catalogul editurii pe ultimul an;

   • un exemplar al volumului propus spre traducere;

   • curriculum vitae al traducătorului cu prezentarea detaliată a experienței relevante;

   • o copie a contractului de drepturi de traducere sau, în cazul unui volum inedit, un exemplar al contractului încheiat cu autorul/autorii lucrării;

   • o copie a contractului încheiat cu traducatorul.

 ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului-limită de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs. Documentele care însoţesc formularul de înscriere pot fi trimise în limbile engleză, franceză, italiană sau spaniolă, numai prin poştă, la adresa de mai jos, cu mențiunea „Pentru programul TPS":

 Institutul Cultural Român

Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, 011824 Bucureşti, ROMÂNIA

Contact:

E-mail: tps@icr.ro

www.cennac.ro

www.icr.ro

Condiţii finale:

 • Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a TPS pe baza unui dosar de candidatură complet. Comisia de experți stabileşte ierarhia proiectelor editoriale evaluate pe baza punctajului obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea în limita plafonului de finanțare de 350 000 EUR stabilit de către Comitetul Director al ICR, numai cu avizul acestuia. Toate deliberările juriului TPS sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media, accesând link-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/

Mergi la inceput